(Minghui.org)

ขนาด : 13นิ้ว x 19นิ้ว

คำอธิบาย : เทพศักด์สิทธิ์กำจัดตราสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนออกจากหน้าผากของคนที่ลาออกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนและองค์กรที่เกี่ยวข้องแล้ว น้ำท่วมที่ล้อมรอบเป็นสัญลักษณ์ของภัยพิบัติในอนาคต ภัยพิบัติได้รับการแก้ไขหลังจากที่ตราสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนถูกกำจัดออกไปแล้ว