ส่วนที่หนึ่ง : บทนำ

ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงหลายคนในทวีปอเมริกาเหนือทำการสำรวจสุขภาพระดับเล็กจากการฝึกฝ่าหลุนกง หลังจากที่พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจากผลสำรวจสุขภาพที่ศึกษาในประเทศจีนในช่วงก่อนเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2542 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2542 เป็นเดือนที่ระบอบการปกครองของเจียง เจ๋อหมิน เริ่มการประทุษร้ายฝ่าหลุนกง)

เนื่องจากประชาชนที่ทวีปอเมริกาเหนือมีองค์ประกอบของประชากรที่ซับซ้อนมากกว่า และผู้ฝึกส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือมีพื้นฐานการศึกษาสูง เราจึงเพิ่มตัวแปรเกี่ยวกับระดับการศึกษาเข้าไปในแบบสอบถามด้วย และเนื่องจากฝ่าหลุนต้าฝ่าช่วยให้ผู้ฝึกหลายคนเลิกบุหรี่ได้ เราจึงเพิ่มตัวแปรเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ก่อนและหลังฝึกฝ่าหลุนกง เพื่อประเมินจำนวนคนที่เลิกบุหรี่ได้ สำหรับการช่วยให้สุขภาพดีขึ้นโดยทั่วไป เราใช้คำถามบางส่วนที่สำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาใช้ใน “การสำรวจสุขภาพแห่งชาติ” ในกลุ่มประชาชนวัยกลางคน

เราได้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มผู้ฝึกในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ยินดีเข้าร่วมในการสำรวจและเราได้รับการตอบกลับมา 235 คน ในนั้นมี 202 คนที่มาจากสหรัฐอเมริกา 32 คนมาจากประเทศแคนาดาและ1คนมาจากประเทศอื่นการเปรียบเทียบข้อมูลทางสุขภาพก่อนและหลังฝึกฝ่าหลุนกงที่รวบรวมได้แสดงให้เห็นว่าการฝึกฝ่าหลุนกงช่วยให้สุขภาพของพวกเขาดีขึ้น เราพิมพ์ข้อมูลที่รวบรวมได้ในเอกเซล (EXCEL) ทำการวิเคราะห์และคำนวณโดยใช้ซอฟแวร์ทางสถิติ แซส(SAS) และเอสพลัส(S-PLUS)

การวิเคราะห์โดยใช้สถิติแสดงให้เห็นว่าผู้ฝึกในทวีปอเมริกาเหนือค่อนไปทางวัยหนุ่มสาวและมีพื้นฐานการศึกษาดีมากการประเมินสุขภาพด้วยตัวเองก่อนและหลังฝึกฝ่าหลุนกงแสดงให้เห็นว่าสุขภาพของพวกเขาดีขึ้นอย่างมาก ดังผลการสำรวจต่อไปนี้

ส่วนที่สอง: ผลการสำรวจ

1. การแจกแจงตามภูมิศาสตร์

1.1 รัฐ/ จังหวัด

ตารางที่ 1 การแจกแจงผู้เข้าร่วมการสำรวจตามภูมิศาสตร์

ผู้เข้าร่วมการสำรวจ 21คน ไม่ได้บอกรัฐ/จังหวัดของพวกเขา ตารางข้างบนแสดงจำนวนคนจากผลสำรวจที่รวบรวมมาจากหลากหลายรัฐ/จังหวัด

1.2. เพศ

เพศหญิง 137 คน (58.3%) และเพศชาย98 คน(41%)

รูปที่ 1 การแจกแจงตามเพศ

1.3. เชื้อชาติ

จากผู้ตอบแบบสอบถามกลับ 233 คนมีชาวจีน 226คน (97%)และชาวผิวขาว 7คน(3%)

1.4. อายุ

อายุเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามกลับทั้งหมด 230คนคือ 38.9ปี (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ13.6ปีและช่วงอายุของผู้ตอบกลับคือ 4ถึง78ปี)

รูปที่ 2 การแจกแจงตามอายุ

1.5. ระยะเวลาที่ฝึก (จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2542)

ระยะเวลาของการฝึกเฉลี่ยของผู้ที่ตอบกลับทั้งหมด 229 คน เท่ากับ 26.4 เดือน (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 14.2เดือนและระยะเวลาของการฝึกอยู่ในช่วง 1ถึง64เดือน)

รูปที่ 3 การแจกแจงตามระยะเวลาที่ฝึก

1.6 ระดับการศึกษา

ในหมู่ผู้ตอบแบบสอบถามกลับ 233 คน เราพิจารณาเฉพาะระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 การแจกแจงตามวุฒิการศึกษา

1.7 อาชีพ

รูปที่ 5 แสดงการแจกแจงตามธุรกิจ / อุตสาหกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามทำงาน (137 คน)

รูปที่ 5 การแจกแจงตามอาชีพ

2. ข้อมูลสุขภาพ

2.1 ความสูงและน้ำหนัก

ข้อมูลจากกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ทั้งหมด 230 คน ผู้ชายมีความสูงเฉลี่ย 172 เซนติเมตร (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.2 เซนติเมตร) ผู้หญิงมีความสูงเฉลี่ย 159.2 เซนติเมตร (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.5 เซนติเมตร) ผู้ชายมีน้ำหนักเฉลี่ย 67.9 กิโลกรัม (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.4 กิโลกรัม) ผู้หญิงมีน้ำหนักเฉลี่ย 56.6 กิโลกรัม (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.9 กิโลกรัม)

2.2 ภาวะการสูบบุหรี่และดื่มเหล้า

มีคนที่สูบบุหรี่ก่อนฝึก 18 คน และทุกคนเลิกสูบบุหรี่ได้หลังฝึกแล้ว โดยใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 4.58 วัน ในการเลิกสูบบุหรี่ มีคนที่ดื่มสุราก่อนฝึก 103 คน 100 คน หยุดดื่มสุราหลังฝึก 2 คน ดื่มน้อยกว่าสัปดาห์ละ 3 ถ้วย และ 1 คน ไม่ได้กรอกคำตอบ

2.3 การประเมินภาวะสุขภาพด้วยตัวเองก่อนและหลังการฝึกฝ่าหลุนกง

ผู้เข้าร่วมการสำรวจ 230 คน ส่งแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับภาวะสุขภาพก่อนฝึกของพวกเขากลับมา

รูปที่ 6 สถิติเกี่ยวกับภาวะสุขภาพก่อนการฝึก

ผู้เข้าร่วมการสำรวจ 226 คน ส่งแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับภาวะสุขภาพหลังฝึกของพวกเขากลับมา

รูปที่ 7 สถิติเกี่ยวกับภาวะสุขภาพหลังการฝึก

จากผลการสำรวจในรูปที่ 6 รูปที่ 7 และตารางที่ 2 จะเห็นว่าผู้เข้าร่วมการสำรวจ 224 คน มีภาวะสุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากฝึกฝ่าหลุนกง

ตารางที่2การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพก่อนและหลังฝึก

รูปที่8 การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพก่อนและหลังฝึก

2.4 ภาวะความเจ็บป่วยก่อนและหลังฝึก

ตารางที่3 สถิติของโรคที่ดีขึ้นหลังฝึก

2.5 ภาวะอาการที่ไม่สบายก่อนและหลังการฝึก

ตารางที่ 4 สรุปอาการไม่สบายที่ดีขึ้นโดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการฝึกทั้งนี้แพทย์ไม่ได้เป็นผู้วินิจฉัยอาการเหล่านี้ ข้อมูลในตารางแสดงให้เห็นว่าอาการเหล่านี้ดีขึ้นอย่างชัดเจน

ตารางที่4 สถิติของอาการไม่สบายที่ดีขึ้น


ส่วนที่3 สรุป

รายงานการสำรวจสุขภาพนี้เป็นการสรุปผลจากการสำรวจผู้ฝึกฝ่าหลุนกงจำนวน 235 คนเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของพวกเขา รายงานนี้แสดงให้เห็นว่าการฝึกฝ่าหลุนกงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ หลังจากฝึกแล้วผู้ฝึกบางคนหายจากโรคเรื้อรังที่ทำให้ทุกข์ทรมานอย่างสิ้นเชิง บางคนก็มีอาการลดลงและผู้ที่เคยสูบบุหรี่ก็เลิกสูบบุหรี่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ (ไม่ได้แสดงไว้ที่นี่) แสดงว่าผู้ฝึกส่วนใหญ่ที่ฝึกยิ่งนานจะยิ่งมีสุขภาพดีขึ้น

มีฉบับภาษาจีน