ช่วงเวลาสำรวจ: กรกฏาคม 1999 - กันยายน 2009, รวม 122 เดือน

จำนวนผู้เสียชีวิต: รวม 3,304 ราย; หญิง 1,774 ราย (53.69%); ชาย 1,431 ราย (43.31%);

ตรวจสอบไม่ได้ 99 ราย (3%)

อายุเฉลี่ยของผู้เสียชีวิต: ทั้งหมด 53 ปี; หญิง 55 ปี; ชาย 52 ปี

ผู้เสียชีวิตเฉลี่ยต่อเดือน: 27 ราย

แหล่งที่มา : http://www.clearwisdom.net/emh/special_column/death_list.html


รูปที่ 1 การแจกแจงผู้เสียชีวิตตามเพศ

รูปที่ 2 การแจกแจงผู้เสียชีวิตตามมณฑล

รูปที่ 3 การแจกแจงผู้เสียชีวิตตามอายุ

รูปที่ 4 ยอดสะสมของผู้เสียชีวิตรูปที่ 1 การแจกแจงผู้เสียชีวิตตามเพศ

รูปที่ 2 การแจกแจงผู้เสียชีวิตตามมณฑล

รูปที่ 3 การแจกแจงผู้เสียชีวิตตามอายุ

รูปที่ 4 ยอดสะสมของผู้เสียชีวิต