(Minghui.org) การฟาเจิ้งเนี่ยนเป็นพลังพิเศษที่ท่านอาจารย์มอบให้กับพวกเราและเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเรา เป้าหมายในการฟาเจิ้งเนี่ยนของพวกเราชัดเจน “กำจัดสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดที่ทำลายต้าฝ่า ดับสลายพวกสมุนที่ดำมืดและปีศาจเน่าเปื่อยทั้งหมด และกำจัดการรบกวนรูปแบบสุดท้ายในมิติอื่น โดยโอบรอบมันทั้งหมด ไม่ให้เหลือแม้แต่ตัวเดียว

แต่บทความแลกเปลี่ยนประสบการณ์บางบทความบนเว็บไซต์ Minghui.org กล่าวถึงผู้ฝึกบางคนใช้การฟาเจิ้งเนี่ยนเพื่อปกป้อง พวกเขาฟาเจิ้งเนี่ยนเมื่อญาติที่ไม่ใช่ผู้ฝึกเจ็บป่วย เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือเมื่อพวกเขามีปัญหาในที่ทำงาน

ท่านอาจารย์กล่าวว่า “ภายใต้สภาพการณ์ที่พิเศษสามารถกำจัดสิ่งชั่วร้าย สามารถทำเช่นนี้ นี้ไม่เคยมีในการบำเพ็ญในประวัติศาสตร์ สภาวะถูกต้องแบบต่าง ๆ ในทุก ๆ ด้านที่พวกท่านแสดงออกมาในเวลานี้ ภายใต้สภาวะต่าง ๆ จะทำอย่างไร ล้วนแต่ทิ้งไว้ให้แก่ประวัติศาสตร์ ฉะนั้นจึงเข้มงวดจริงจังและสำคัญ”(“บรรยายธรรม ณ ฝ่าฮุ่ยแคนาดา ปี 2001” แนะนำการเดินทาง)

พวกเราบำเพ็ญตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เราฟาเจิ้งเนี่ยนเพื่อช่วยเหลือผู้คน และพลังพิเศษนี้ไม่ควรนำมาใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อช่วยสมาชิกในครอบครัว ถ้าทำเช่นนั้น จะต่างอะไรระหว่างการฟาเจิ้งเนี่ยนกับการไหว้พระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอผลประโยชน์ส่วนตัว