หมายเหตุจากบรรณาธิการ: “พูดสักหน่อย” เป็นบทความหนึ่งของเว็บไซต์ภาษาจีน zhengjian.org (ฉบับภาษาอังกฤษคือPureInsight.org)

1. คนดี

โดยศิษย์ต้าฝ่าในจีนแผ่นดินใหญ่

(PureInsight.Org) ท่านอาจารย์ต้องการให้พวกเราเปลี่ยนเป็นคนดีตามมาตรฐานของฝ่าอยู่เสมอ ไม่ใช่เพียงแค่คนดีในสายตาของคนธรรมดาสามัญที่มีความเห็นคล้อยตามตลอด ไม่กี่วันที่ผ่านมา ฉันอ่านความคิดเห็นส่วนตัวของนักข่าวชาวฝรั่งเศส 3 ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการกดขี่ข่มเหงฝ่าหลุนต้าฝ่าของรัฐบาลจีนบนเว็บไซต์ Clearwisdom ส่วนท้ายของความคิดเห็นที่ 3 เกี่ยวกับผู้ที่กดขี่ข่มเหงเชื่อว่าพวกเราเป็น “คนที่ถูกเอาเปรียบได้ง่าย” คนดีจะเทียบเท่า "คนที่ถูกเอาเปรียบได้ง่าย" ได้อย่างไร จนฉันอ่านส่วนนี้ ฉันจึงตระหนักว่าบางทีพวกเราหลายคนอาจปะปนความเข้าใจเก่า ๆ ของเราทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวว่า “ถูกเอาเปรียบได้ง่าย” คือบรรทัดฐานของการเป็นคนดี

คนดีอย่างน้อยที่สุดต้องมีจิตใจดี อย่างน้อยที่สุดพวกเขาควรมีศีลธรรมสูงส่ง อย่างน้อยที่สุดพวกเขาควรได้รับความนับถืออย่างมากจากคนทั่วไป อย่างน้อยที่สุดพวกเขาควรเป็นบุคคลตัวอย่าง สมัยก่อนเรียกคนดีว่า "บุรุษผู้สูงศักดิ์" ดังนั้นในฐานะผู้บำเพ็ญ การเป็นคนดีสำหรับพวกเรายิ่งต้องเหนือกว่าสิ่งเหล่านี้ ใช่ ความหมายของ "คนดี" รวมถึงความอดทนด้วย แต่สำหรับผู้บำเพ็ญในยุคเจิ้งฝ่า ความอดทนคือการแสดงออกของความแน่วแน่ในฝ่าประดุจเพชร และคือการแสดงออกของความยิ่งใหญ่สง่างามของฝอฝ่า

ถ้าเราไม่ขจัดความคิด "ถูกเอาเปรียบได้ง่าย" ออกไป มารร้ายไม่ใช่จะมีข้ออ้างและคำมั่นที่หนักแน่นที่สุดที่จะทำลายเราโดยใช้วิธี “ทดสอบ” หรือ


2. พูดอีกสักหน่อย

บทความ “คนดี” ก็อธิบายหลักการหนึ่งเพิ่มขึ้น เจิ้งเนี่ยนที่มีต่อสัจธรรมของจักรวาลแข็งแกร่งไม่สามารถทำลายได้ก่อเกิดร่างวชิระแข็งแกร่งดั่งหินผาของศิษย์ต้าฝ่าที่มีความเมตตา ทำให้มารร้ายทั้งปวงหวาดกลัว เปล่งแสงสัจธรรมออกมาทำให้องค์ประกอบความคิดที่ไม่ถูกต้องของชีวิตทั้งหมดสลายไป มีเจิ้งเนี่ยนแข็งแกร่งเพียงใดก็มีอานุภาพมากเพียงนั้น เหล่าศิษย์ต้าฝ่าคือเดินออกมาจากหมู่คนธรรมดาสามัญจริง ๆ

หลี่ หงจื้อ

8 กันยายน 2001