(Minghui.org)

ท่าฝึกของฝ่าหลุนกง (ฝ่าหลุนต้าฝ่า) 5 ชุด คือที่รู้จักกันในชื่อวิธีสู่ความสำเร็จสมบูรณ์ ท่าฝึกเหล่านี้เรียบง่ายและเรียนรู้ได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ความคิดชักนำ ไม่เบี่ยงเบน และกงของผู้ฝึกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ฝึกท่าไม่ต้องคำนึงถึงสถานที่ เวลา หรือทิศเมื่อฝึก

เพื่อให้ง่ายสำหรับผู้ที่เริ่มฝึก ดนตรีประกอบท่าฝึกเวอร์ชันนี้จึงลดเวลาเหลือ 1 ชั่วโมง ท่ายืนสมาธิใช้เวลา 14 นาที และ 30 นาทีสำหรับท่านั่งสมาธิ ผู้ฝึกจะเลือกฝึกให้ครบทั้ง 5 ท่าในครั้งเดียว หรือแยกฝึกบางท่าในช่วงเช้า ช่วงเย็น หรือช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันก็ได้ เมื่อไรก็ได้ที่ผู้ฝึกสะดวก

กระบวนท่าเคลื่อนไหว :

00:00 ท่าฝึกชุดที่ 1 : ฝอจ่านเชียนโส่วฝ่า

09:15 ท่าฝึกชุดที่ 2 : ฝ่าหลุนจวงฝ่า

23:36 ท่าฝึกชุดที่ 3 : ก้วนทงเหลี่ยงจี๋ฝ่า

26:48 ท่าฝึกชุดที่ 4 : ฝ่าหลุนโจวเทียนฝ่า

31:25 ท่าฝึกชุดที่ 5 : เสินทงเจียฉือฝ่า

วิดีโอสอนท่าฝึกฟรี :
https://th.falundafa.org/falun-dafa-video-audio.html

ดนตรีประกอบท่าฝึกเวอร์ชันอื่น ๆ
One-hour exercise music (MP3 format)

ดนตรีประกอบท่าฝึกของฝ่าหลุนกง (ท่าฝึก 5 ชุด 2 ชั่วโมง)